Vedecké ústavy

Jednoduché úrokovanie, istina, úrok, úroková miera, zhodnotenie… do učebných osnov pribudla finančná gramotnosť. Hlboko vo vnútri našej učiteľskej duše súhlasíme a vieme, že je potrebné byť finančne gramotní… vnímame okolo seba osudy ľahkovážnych ľudí, ktorí podľahli pokušeniu a úspešne dokráčali ku stretnutiu s exekútorom či osobnému bankrotu. Ale ako to urobiť, aby decká s nadšením počítali nudné úlohy o n-percentných úrokoch a úročení vkladov a ešte si odniesli mnohé poučenia do života? Skúste ísť na finančnú gramotnosť inak – zriaďte v triede Vedecké ústavy.
Ideou tejto skupinovej práce sú Interest learning centers (to aby ste vedeli, že aj my sa niekde inšpirujeme). Žiaci si vyberajú skupinu, v ktorej budú pracovať podľa odboru, v ktorom budú tému spracovávať.
Napríklad téma Pôžičky. Učiteľ navrhne preskúmať túto tému z pohľadu historického, finančného, sociologického a masmediálneho. V triede sa vytvoria štyri vedecké ústavy.
Historický ústav sa bude zaoberať históriou pôžičiek, ich vývoj, kto a komu požičiaval a za akých podmienok. Ako sa splácali úroky, čo sa stalo neplatičom. Čo bolo zdrojom majetku tých, ktorí požičiavali…
Centrum výskumu finančných vzťahov preskúma status quo. Aké typy finančných ústavov požičiavajú, čím sa od seba líšia, kto ich reguluje, aké výhody a riziká prinášajú pre svojich klientov. Centrum pre výskum verejnej mienky urobí drobný sociologický výskum. Vytvorí jednoduchý dotazník, ktorý sa bude zaoberať dohodnutou témou. Napríklad vplyv pôžičiek na kvalitu života, veková štruktúra dlžníkov, ochota požičať si a za akých podmienok… Výsledky prieskumu spracujú v tabuľkách a diagramoch.
Ústav masmediálnej komunikácie sa pozrie „na zúbok“ reklamám. Ako reklamy zobrazujú pôžičky, ktoré údaje dávajú k dispozícii a ktoré zamlčujú. Čo hovorí zákon o reklamách na finančné produkty? Ako sa o pôžičkách komunikuje v novinách, na internete…
Príprava materiálov môže prebehnúť dvomi spôsobmi. Materiály pripraví učiteľ (odporúčame zaradiť aj materiály, ktoré s témou nesúvisia alebo zdanlivo nesúvisia – formujeme tak schopnosť vyhľadávať relevantné fakty). Druhou možnosťou je nechať získanie potrebných informácií na žiakov potom ako sa rozdelia do vedeckých ústavov (odporúčame s každou skupinou konzultovať kde a ako budú informácie získavať a zadať presný termín dokedy tak majú urobiť).
Po spracovaní témy každý vedecký ústav odprezentuje výsledky svojej práce ostatným na záverečnej konferencii s názvom:
Pôžička – dobrý sluha, zlý pán. Ukážte okoliu výsledky svojej práce a na konferenciu pozvite vedenie školy, žiakov iných tried a, samozrejme, rodičov. Množstvo účastníkov konferencie ale závisí od toho, ako dobre už majú vaši žiaci vybudované prezentačné zručnosti. Ak na tom pracujete systematicky od piateho ročníka, bude to pre nich zdolateľná výzva. Ak iba začínate, hostia zvonku „nie sú vítaní“.

Pridaj komentár