Generátor otázok

Prebrali ste tematický celok, čaká vás zhrnutie a kontrolná práca. Cítite, že je načase zopakovať všetky pojmy, fakty a postupy, s ktorými ste sa stretli. Ako zmeniť opakovanie prebratej látky z nudnej činnosti, ktorá nebaví ani učiteľa ani žiakov na vzrušujúcu aktivitu? Urobte zo žiakov generátor otázok.
Rozdeľte žiakov do skupín po 4 – 6 žiakov. Na začiatku je vhodné pripomenúť si so žiakmi pravidlo nehodnotenia (každá myšlienka, ktorá sa objaví je dobrá a treba ju zaznamenať bez hodnotenie a autokorektúry). Každá skupina dostane za úlohu napísať čo najviac otázok, ktoré sa týkajú prebratého tematického celku. Žiaci zapisujú otázky na samostatné papieriky (vhodné sú lepiace post it papieriky, s ktorými sa dá dobre manipulovať). Po uplynutí vymedzeného času postupne čítajú otázky a papieriky lepia na tabuľu alebo veľký papier. Už pri tomto čítaní môže prebehnúť prvé „upratovanie“. Žiaci vytvárajú skupiny rovnakých otázok a na záver sformulujú jedného zástupcu. Po skončení môžete vyhodnotiť najoriginálnejšiu otázku, najmenej sa vyskytujúcu otázku. Je možná dohoda so žiakmi, že aj počas tohto čítania ešte pridávajú ďalšie otázky, ktoré im napadnú. Keď už máte otázky roztriedené, môžete ďalej pokračovať rôznymi spôsobmi.
Pokračujete v ďalšom triedení na rôzne kategórie: otázky k veci a od veci, otvorené a uzavreté otázky, otázky, na ktoré vieme odpovedať a otázky, na ktoré nevieme odpovedať…
Záver tejto aktivity patrí, ako inak, odpovediam na sformulované otázky. Môžete žiakom rozdeliť otázky, môžu si ich vybrať sami podľa toho, čo ich zaujíma, môžu pracovať samostatne. My však odporúčame, aby opäť pracovali v skupinách a aby mali k dispozícii rôzne zdroje, z ktorých môžu pri vypracovávaní odpovedí čerpať. Hotové odpovede zverejnite v triede minimálne do kontrolnej práce.
Výhodou tejto metódy je, že žiakov „prinúti“ pozerať sa na prebraté učivo z iného uhla pohľadu. V spoločnej brainstormingovej aktivite si spomenú na množstvo vecí z preberanej látky. Už pri práci s otázkami podvedome hľadajú riešenia a pri vypracovávaní odpovedí si zopakujú všetko, čo potrebujete aby si zopakovali. Aktivita je veľmi dobrou reflexiou aj pre vás. Ktoré otázky padali najčastejšie? Toto učivo majú žiaci veľmi dobre fixované. Ktoré otázky nepadli vôbec? Čo sa stalo, keď ste to preberali… a preberali ste to? Na ktoré otázky žiaci reagovali najlepšie? Možno by bolo fajn sa v budúcnosti tejto téme venovať, aj keď v iných súvoslostiach.

Pridaj komentár