Samostatnosť? Majme plán!

Prvou zásadou a hlavným predpokladom Riadeného Aktívneho Učenia je, aby boli naši žiaci samostatní. Všetci s tým súhlasíme a vieme si to teoreticky predstaviť, ale v praxi narazíme. My dospelí nevieme, ako samostatnosť žiakom dávať a deti nevedia čo si s ňou majú počať.

Výborným pomocníkom samostatného rozhodovania a konania je dobrá príprava. Aby bol proces efektívny a priniesol nielen výsledky ale aj možnosť budúceho zlepšenia, mal by obsahovať štyri kroky:

  1. PLÁNUJ. Urči si začiatok a koniec. Navrhni postup, jednotlivé kroky alebo etapy. Bez jasne určeného časového rámca nevieme kedy začať a kedy skončiť. Rozdelenie hlavného cieľa na menšie časti problém zjednoduší, uľahčí, urobí menším. Jeden veľký cieľ môže vyzerať nedosiahnuteľný, ale malé kroky vnímame jeden za druhým ako oveľa ľahšie. Zo začiatku bude vhodná intervencia dospelého (ak o ňu dieťa požiada!).
  2. KONAJ. To je na tom celom „najmenej atraktívne“ :). Ale bez samotnej činnosti žiadny výsledok nebude. Tu je kľúčový priestor pre samostatnosť a zodpovednosť.
  3. SLEDUJ. Počas realizácie plánu sledujeme jednotlivé kroky, ktoré sme si naplánovali. Najmä pri dlhšie trvajúcej činnosti je vhodné naučiť žiakov robiť si poznámky o jednotlivých krokoch (kedy som to robil, ako som to robil, čo sa darilo a čo nedarilo,… ). Bez tohto kroku nemôžeme robiť záverečný, ktorým je:
  4. HODNOŤ. Bez hodnotenia nie je žiadna činnosť efektívna. Tu je priestor na to pozrieť sa na svoju činnosť počas každej etapy, vyhodnotiť čo bolo dobré pre riešenie problému a dosiahnutie cieľa a čo nie, a poučiť sa z nej.

Veďte svojich žiakov k tomu, aby sa držali týchto štyroch krokov, samozrejme na veku primeranej úrovni. Prvé dva sú nám prirodzené, ale druhé dva nezvykneme používať a práve tie sú pre efektívne učenie sa dôležité.

Môžete ich použiť pri:

– pri riešení problémov na hodinách,
– pri plánovaní pracovných postupov,
– pri plánovaní exkurzií a výletov,
– pri riešení projektov,

a môžu pomôcť aj vám pri tvorbe aktivít pre žiakov (niektoré úlohy sa môžu týkať tvorby plánu aktivity, iné samotných činností žiakov, ďalšie sledovaniu priebehu činností a niektoré môžu byť zamerané na hodnotiaci proces).

Pri písaní tohto článku sme sa inšpirovali v Róbert Čapek: Moderní didaktika.

 

Stiahnite si tento článok vo formáte PDF

Pridaj komentár