Problém s trisekciou uhla konečne vyriešený!

Problém s trisekciou uhla konečne vyriešený!
Máte aj vy v triede partizánov, sivé myšky, neviditeľných a nepočuteľných? Jednoducho žiakov, z ktorých nedokážete počas celého školského roka dostať slovíčko? Máte pre žiakov pripravený zaujímavý problém, o ktorom kdesi v kútiku duše viete, že je kúsok nad ich sily? Chcete vyskúšať ďalšiu z metód podporujúcich Riadené Aktívne Učenie? Potom je metóda Brainpool to pravé pre vás.
Ukážme si to na príklade trisekcie uhla, ktorý chce vyučujúci zadať šiestakom v priebehu tematického celku Uhol. Môže ho sformulovať napríklad takto: Pomocou osi uhla vieme akýkoľvek uhol rozdeliť na dva rovnako veľké uhly bez merania ich veľkostí. Iba s použitím rysovacích pomôcok. Navrhni postup, pomocou ktorého dokážeš rozdeliť každý uhol na tri rovnako veľké uhly bez merania ich veľkostí.
Žiaci sa rozdelia do skupiniek po troch a každá skupinka hľadá riešenie problému. Na samostatný papier napíše svoj postup a tento odovzdá na centrálny stôl. Súčasne si zo stola vezme papier, na ktorom už je napísané riešenie problému od inej skupiny. Žiaci v skupinke si ho prečítajú a napíšu k nemu svoje poznámky alebo návrhy. Potom papier znovu odnesú na centrálny stôl. Odtiaľ si do tretice vezmú ďalší papier a prečítajú si pôvodné riešenie aj poznámky, ktoré k nemu napísala iná skupina. Na záver aktivity každá skupina prezentuje riešenie z papiera, ktorý si vzali ako posledný v poradí. V spoločnej diskusii v triede si žiaci vyberú najlepšie, najkrajšie či najoriginálnejšie riešenie.
Výhodou tejto brainwritingovej metódy je, že do riešenia problému sa aktívne zapojí každý žiak. Táto angažovanosť sa zvýši tým, že učiteľ nechá žiakov pracovať v malých skupinkách (podstatou brainpoolu je, že žiaci pracujú samostatne, ale pre R∙A∙U začiatočníkov odporúčame začínať v skupinkách). Žiaci sa inšpirujú navzájom, každý príde s nejakým nápadom, navzájom ich preverujú a hľadajú spoločné riešenie. Takýto spôsob práce je vhodný najmä pre mlčanlivých a utiahnutých žiakov, ktorí sú ale mnohokrát majiteľmi tých najoriginálnejších nápadov. Ďalej sa žiaci učia prijímať iné riešenia, diskutovať o nich a kriticky ich hodnotiť (pri kritickom hodnotení nemáme na mysli vyjadrenia „to je úplná hlúposť“, ale ukázanie nesprávnosti postupu racionálnymi argumentmi alebo kontrapríkladom).
Nevýhodou tejto metódy môže byť (najmä v situácii, keď žiaci pracujú samostatne), že trieda príde o niektoré nápady v dôsledku autokorektúry už počas písania prvých riešení. Sčasti tiež prichádza o spontánny prejav, ktorý je typický pre brainstormingové metódy.

Záverečná poznámka

Zasvätení vedia, že trisekcia uhla je storočia starý problém, ktorý nemá riešenie (s použitím kružidla, pravítka a ceruzky). Napriek tomu je to skvelé cvičenie, ktoré budú vaši šiestaci milovať. Konečne sa totiž stretnú s niečím tak zaujímavým ako je neriešiteľná úloha 🙂.

Pridaj komentár