Počítaj ako blesk

Vedieť dobre rozklad čísla, vedieť rýchlo dopočítať do desať, vedieť okamžite násobiť a deliť… tieto a mnohé ďalšie matematické zručnosti vytvárajú základ pre budúcu úspešnosť dieťaťa na hodinách matematiky. Bez zvládnutia rozkladu a dopočítania do desať nebude vedieť dobre sčítať a odčítať s prechodom cez desiatku, nehovoriac o písomnom sčítaní a odčítaní. Bez kvalitne zvládnutej násobilky a delilky prídu problémy nielen pri písomnom násobení a delení, ale aj pri zlomkoch, úpravách výrazov či pri riešení rovníc.

Naučiť deti dobre a rýchlo počítať základné spoje sčítania, odčítania, násobenia a delenia – to je jeden z cieľov učenia sa matematiky na prvom stupni základnej školy.

Ako to však urobiť, aby sa deti nenudili, aby ich počítanie bavilo a nemali strach z chýb? A aby sme sa na druhej strane nevrátili do doby keď učiť sa, znamenalo učiť sa naspamäť.

Ponúkame vám jednoduchý spôsob ako postupne „natrénovať pamäťové spoje“ u vašich žiakov.

Píš výsledok alebo Počítaj ako blesk

Zadáte žiakom sadu príkladov. Najlepšie na papieri pre každého žiaka. Úlohou žiaka je čo najrýchlejšie prejsť všetky príklady a čo najrýchlejšie (v podstate bez rozmýšľania) dopísať ku každému príkladu výsledok. Po skončení sa žiaci k jednotlivým príkladom vrátia. Teraz už pomaly, s rozvahou a s pomôckami, ktoré potrebujú (počítadlo, prsty, číselná os,… ) si skontrolujú predtým dopísané výsledky. A označia si všetky, ktoré mali SPRÁVNE. Tento počet si zapíšu. Na ďalšej hodine znovu to isté. Sada príkladov, bleskové počítanie, rozvážna kontrola a zapísanie počtu SPRÁVNYCH výsledkov. Žiadne známky! Táto aktivita musí byť pre žiakov bezpečná, aby sa nebáli bleskovo písať výsledky.

Prečo takto?

Tým, že chceme, aby žiaci písali výsledky v podstate bez rozmýšľania, trénujeme nielen ich odhad, ale najmä upevňujeme pamäťové spoje pre jednotlivé spoje. Nie je to však iba o hádaní, pretože v druhej časti aktivity má každý žiak možnosť v pokoji si príklady vypočítať, prípadne skontrolovať pomocou pomôcky, ktoré mu pomáha. Tým, že zaznamenáva iba svoje správne výsledky, ho v čase orientujeme na dobrý výkon, ktorý sa bude neustále zlepšovať.

Túto aktivitu môžete robiť na začiatku či na konci každej vyučovacej hodiny. Podľa toho, ktoré počtové spoje chcete u žiakov upevniť. Nemá to byť súťaž medzi žiakmi, to by bolo pre mnohých demotivujúce. Skôr treba každé dieťa orientovať na to, či sa zo dňa na deň zlepšuje. A ak nie, hľadať spoločne príčiny prečo to tak je a spôsoby, ako by sa zlepšiť mohlo.

Pridaj komentár