INSERT ,,a čítate s porozumením“

Čítanie s porozumením – téma, ktorá sa dotýka každého predmetu, nevyhnutná zručnosť, ktorá podmieňuje školskú úspešnosť žiaka viac ako ktorákoľvek iná. Spolu s ňou ruka v ruke kráčajú nerozlučné kamarátky kritické čítanie a kritické myslenie.

Dnes vám ponúkame jednoduchú metódu, ktorá môže žiakov naučiť všetky tri zručnosti, dá sa používať na všetkých predmetoch a dá sa s ňou pracovať od najnižších ročníkov. Dokonca si myslíme, že je nevyhnutné naučiť žiakov ju používať.

Je to metóda, ktorej použitie zabezpečí, že žiak číta text aktívne a celý s plnou pozornosťou. Vedie k precíznej práci s textom, pomáha identifikovať slová alebo myšlienky, ktorým čitateľ nerozumie. Čitateľ vedie s textom vnútorný dialóg, diskutuje s ním o tom, čo vie, čo nie, čo ho prekvapilo alebo zaujalo. A pritom je veľmi jednoduchá. Stačí nám k nej čítaný text, ceruzka a papier.

Metóda INSERT

svoj názov získala z anglického Interactive Noting System off Effective Reading and Thinking, alebo po našom Interaktívny Poznámkový Systém pre Efektívne Čítanie a Učenie sa.

Žiak číta text a k slovám, myšlienkam a odsekom si robí jednoduché značky:

„✓“ dáva vtedy, ak čítané pozná, rozumie tomu, vie to,
„?“ dáva, ak čítanému nerozumie, potrebuje to vysvetliť, potrebuje sa na to opýtať,
„!“ dáva, ak ho informácia zaujala, prekvapila, ak chce myšlienku zdôrazniť,
„+“ dáva, ak súhlasí s tým, čo číta,
„–“ dáva, ak s čítaným nesúhlasí.

Ako by to mohlo vyzerať v praxi?

Dieťa číta text, pomaly, s ceruzkou v ruke a dáva značky. Možno si ho najskôr prečíta a až potom značkuje – to si každý overí sám, ako mu to vyhovuje. Samozrejme, treba s deťmi začať postupne. Dávať tak veľa značiek naraz, je mätúce a najmä pre malé deti nemožné. Začnite postupne:

– čítaj a značkuj iba jednu z kategórií, potom pridaj druhú, tretiu,…
– odporúčame postupnosť viem, neviem, potrebujem sa opýtať.

Keď má žiak text označkovaný, môže si slová alebo myšlienky vypísať do INSERT tabuľky. Alebo môžete takúto INSERT tabuľku vypĺňať spoločne v triede. Takto ako učiteľ získate jasný obraz toho, čomu vaši žiaci rozumejú a čomu nie.

S „označovanými“ slovami alebo myšlienkami treba, samozrejme, ďalej pracovať:

V prvom kroku so slovami alebo myšlienkami ktorým deti nerozumejú. Prechádzame jedno za druhým a necháme žiakov, aby si ich navzájom vysvetlili. Učiteľ je moderátorom tejto diskusie, vysvetľuje iba v krajnom prípade, keď už všetky žiacke možnosti zlyhali.
V druhom kroku si môžeme vybrať podľa toho, čo sme s textom sledovali, aký sme mali pri jeho zadaní cieľ:
– ak nám ide o povzbudenie triedy, zlepšenie triednej klímy, pýtame sa na značky „✓“ a vyslovíme uznanie a pochvalu,
– ak nám ide o rozvoj schopnosti kriticky čítať, pýtame sa na značku „–“ a zisťujeme, na ktorých miestach sa žiaci vymedzujú voči textu,
– ak nám ide o posilnenie argumentačných schopností, pýtame sa na značky „+“ a „–“ a chceme od žiakov počuť argumenty, prečo s textom súhlasia a prečo nie,
– ak chceme zdôrazniť to, čo považujú žiaci za dôležité, prípadne doplniť ďalšie zaujímavé fakty k textu, pýtame sa na značky „!“.

Žiaci môžu pracovať v dvojiciach alebo vo väčších skupinách, či frontálne celá trieda. Dôležité ale je, aby v triede vládla atmosféra dôvery a každý žiak mal pocit, že sa môže bezpečne opýtať na čokoľvek, čomu nerozumie. Ide nám predsa o to, objaviť, čomu žiaci nerozumejú a pomôcť im to správne pochopiť.

Metóda INSERT:

– učí žiakov vyhľadávať informácie v texte a kategorizovať ich,
– učí žiakov usporiadať si myšlienky, spracovať nové poznatky, nachádzať podobné a odlišné znaky,
– učí žiakov čítať text s porozumením, určovať kľúčové slová a podstatné pojmy,
– učí žiakov kriticky čítať…

…a o to nám predsa ide ☺.

Ako zaradiť metódu INSERT na hodiny matematiky?

Pokojne metódu vyskúšajte pri slovných úlohách, pri definíciach, výkladových textoch… Veľmi dobre sa ukážu napríklad pojmy, ktorým deti nerozumejú. Ďalej môžete spojiť túto metódu s príbehmi. Dajte žiakom napísať matematický príbeh, matematickú rozprávku… jednoducho text, v ktorom použijú matematiku, ktorú ste predtým prebrali. Potom si svoje texty navzájom vymenia a zanalyzujú ich metódou INSERT ☺.

One Comments

  • J.BRINCKOVA 23 / 01 / 2018 Reply

    Dajte žiakom napísať text slovnej úlohy napriklad na operáciu. 2+ 3= p. Potom povedať. ( napísať) texty pre jej obmeny. Vtedy uvidite, či skutočne žiaci porozumeli.

Pridaj komentár